Search
Close this search box.

Què fer després de la mort d’un familiar?

El primer tràmit que hem de realitzar és el de sol·licitar:

  1. El certificat de defunció, que es pot demanar transcorreguts, aproximadament, quinze dies. S’ha de demanar al Registre Civil del lloc on va morir el difunt.
  2. Una vegada obtingut, hem de demanar el certificat d’últimes voluntats que l’obtindrem del Registre General d’Ultimes Voluntats. Aquest certificat és el que et permet conèixer si el difunt havia realitzat, o no, testament.
  3. Sol·licitarem igualment, el certificat d’Assegurances de Vida al Registre General que les recull, per tenir coneixement si existeix o no una assegurança de vida a favor d’algun familiar.

En cas de que en el certificat d’últimes voluntats consti que el difunt ha deixat un testament , el que s’ha de fer és acudir al notari per tal que ens doni copia autèntica del mateix. Aquesta còpia autèntica només la pot demanar qui estigui legitimat. D’aquesta manera es podrà saber el contingut del testament per tal que les persones que constin con hereves, puguin decidir si accepten o renuncien l’herència.

Si es vol acceptar l’herència, es té un termini de 6 mesos per a fer-ho i evitar recàrrecs a l’Impost de Successions. Des de ABAC LEGAL us podem assessorar, un cop revisada tota la documentació, sobre quines possibilitats existeixen i quina és la millor solució per a vosaltres.

Una altra qüestió és, quines despeses genera l’acceptació d’herència? Depèn dels béns que s’heretin però, per regla general, són les següents:

  1. Pagament de les despeses notarials.
  2. Pagament de l’Impost de Successions, on s’han de tenir en compte les reduccions i bonificacions que poden aplicar-se. En aquest cas ABAC LEGAL disposa d’advocats especialitzats que els hi tramitaran.
  3. En cas que hi hagi béns immobles, s’haurà de tramitar el pagament de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (conegut com a: Plusvàlua municipal).
  4. Així mateix s’haurà de tramitar la inscripció de la nova titularitat en el Registre de la Propietat i la corresponent inscripció en el Cadastre.

Què succeeix si no hi ha testament? Aleshores s’ha d’iniciar el procediment de declaració d’hereus ab intestato per a nomenar-los. Consisteix en acudir al notari i que aquest nomeni, segons l’ordre establert a la Llei, qui són els hereus del difunt.

I si hi ha testament però el difunt no ha deixat res al seu fill, aquest té dret a reclamar alguna cosa? Sí, té dret a la llegítima. A Catalunya als legitimaris els hi correspon una quarta part de l’herència, és a dir, el 25% del total, a repartir entre tots. Per a reclamar-la, existeix un termini de 10 anys.

Recomanacions en relació a l’herència:

  1. Per tal d’evitar possibles controvèrsies en un futur, aquest despatx els recomana fer un testament en vida davant de notari. És un tràmit econòmic i que des de ABAC LEGAL assessorem en quant a la redacció, les estipulacions i el contingut del mateix per tal que sigui concorde amb la voluntat de la persona que el realitza.
  2. En qualsevol cas, fer un testament és un tema complex i és per això que si compteu amb l’assessorament i la planificació d’un advocat us assegureu els resultats.

En aquest despatx li oferim tota la informació jurídica que necessita per a defensar els seus drets.

Compartir:

Més notícies

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial per divorci, nul·litat matrimonial o