Search
Close this search box.

Advocats de

Dret de família

Què és?

Dret de família

Son el conjunt de normes jurídiques que regulen les relacions personals i patrimonials dels membres de la família.
Divorcis i extincions de parelles de fet, guarda i custòdia de menors i tot tipus de conflictes familiars.
A Abac Legal som advocats especialitzats en dret de familia a Caldes de Montbui. La nostra àmplia experiència, dedicació i compromís fan que puguem oferir un servei personalitzat i adaptat a cada client per aconseguir els millors resultats. Veuen al nostre despatx a Caldes de Montbui i exposa els teus dubtes, segur que trobem una solució concorde als teus interessos.

En el cas de divorcis o extincions de mutu acord, el tràmit és senzill i ràpid. El procés es complica si un dels implicats no està conforme amb la separació o si hi ha fills pel mig o béns patrimonials.

Saber-ne més

La guarda i custòdia de menors consisteix en la convivència i cura dels fills menors d’edat. En cas de divorci, separació o extinció, s’acordarà com s’organitzaran els pares per a facilitar la guarda i custòdia dels menors.

Saber-ne més

Resolució de conflictes que succeeixen entre els cònjuges (com a crisis matrimonials), entre els cònjuges i els fills o entre germans (problemes econòmics, herències).

Saber-ne més

Quan es tracte de parelles de fet, estiguin o no inscrites, si hi ha fills o patrimoni comú, és necessari seguir els mateixos tràmits que pels divorcis. Poden ser judicials o notarials si no hi ha fills a càrrec.

Sempre que hi hagi fills menors, s’haurà de preparar el Pla de Parentalitat. En aquest document quedarà fixat la forma en què els progenitors es comunicaran i es relacionaran amb els fills.

Com a pas previ a la redacció del conveni, i com a mediadores familiars proposem als pares el procediment de la mediació per tal que siguin ells els qui arribin a acords en benefici dels menors, essent la mediadora qui propicia aquests acords. És una forma molt efectiva d’evitar procediments judicials i que sigui un tercer, el jutge, el que prengui decisions en substitució dels progenitors.

Pel cas que hi hagi un incompliment de la sentencia dictada, aquest despatx farà les actuacions judicials corresponents per obligar a complir les sentencies. Com ara: impagament de pensions d’aliments o despeses extraordinàries així com l’incompliment del règim de visites.

Advocats de divorcis i extincions de parelles de fet

El divorci o l’extinció de parelles de fet tenen els mateixos tràmits. Podran ser contenciosos si no aconseguim redactar un conveni o de mutu acord. La nostra experiència ens diu que quan les parelles se separen de mutu acord les clàusules acordades sempre són de més fàcil compliment, motiu pel qual, la filosofia que apliquem, és la del pacte. Quan no hi ha fills o aquests ja són independents dels pares, els divorcis i extincions de parelles de fet els farem per via notarial, reduint els terminis del procediment.
A Abac Legal som advocats especialitzats en divorcis i extincions de parelles de fet a Caldes de Montbui. La nostra àmplia experiència, dedicació i compromís fan que puguem oferir un servei personalitzat i adaptat a cada client per aconseguir els millors resultats. Vine al nostre despatx a Caldes de Montbui i exposa els teus dubtes, segur que trobem una solució concorde als teus interessos.

A tenir en compte

Advocats de guàrdia i custòdia de menors

La guarda i custòdia de menors consisteix en la convivència i cura dels fills menors d’edat. En cas de divorci, separació o extinció, s’acordarà com s’organitzaran els pares per a facilitar la guarda i custòdia dels menors. La guàrdia i custòdia pot ser exercida per tots dos cònjuges o en exclusiva per un d’ells. Pot realitzar-se de mutu acord o pel jutge si el demana un dels cònjuges. El cònjuge que no tingui la custòdia, tindrà el dret a règim de visites i el deure a pagar una pensió alimentària.
A Abac Legal som advocats especialitzats en guarda i custòdia de menors a Caldes de Montbui. La nostra àmplia experiència, dedicació i compromís fan que puguem oferir un servei personalitzat i adaptat a cada client per aconseguir els millors resultats. Vine al nostre despatx a Caldes de Montbui i exposa els teus dubtes, segur que trobem una solució concorde als teus interessos.

A tenir en compte

Advocats en conflictes familiars

El professional mediador l’ajudarà a resoldre els conflictes familiars que puguin sorgir en la separació de la parella o modificacions posteriors a la sentència. Les parts adoptaran acords duradors que seran reflectits en un conveni regulador, legalitzat judicialment. És la forma en la qual dues parts en conflicte s’asseuen a parlar juntament amb el mediador per a buscar un acord que satisfaci els seus interessos.
A Pradas i Martí som advocats especialitzats en conflictes familiars a Caldes de Montbui. La nostra àmplia experiència, dedicació i compromís fan que puguem oferir un servei personalitzat i adaptat a cada client per aconseguir els millors resultats. Vine al nostre despatx a Caldes de Montbui i exposa els teus dubtes, segur que trobem una solució concorde als teus interessos.

A tenir en compte

Solucions legals 360º

Les nostres especialitats

Compten amb una gran experiència en l’exercici professional, la qual espremem al màxim per a aconseguir la millor solució possible a les seves qüestions legals.

Successions, incapacitacions, contractes, reclamacions de quantitat, arrendaments, compravendes, hipotecaris i execucions de sentencies.

Acusació i defensa de tot tipus de delictes, alcoholèmies, violència de gènere, furts i robatoris, lesions, tràfic de drogues, tràfic de persones, agressions sexuals.

Creació i liquidació d’empreses, convocatòria de juntes i realització d’auditories.

Acomiadaments, indemnitzacions, accidents laborals, expedients de regulació d’ocupació (ERO), reclamacions de pensions.

Ajuda en la resolució de conflictes que puguin sorgir en les relacions familiars. És la forma en quina dues parts en conflicte, ajudades per un mediador, puguin arribar a acords que satisfacin els seus interessos.