Search
Close this search box.

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial per divorci, nul·litat matrimonial o separació judicial. La finalitat d’aquesta mesura és precisament disminuir el desequilibri econòmic entre els cònjuges en el moment del cessament de la convivència afavorint al cònjuge més perjudicat, per tant, és una mesura que mira cap el futur.

Què es té en compte per establir la prestació compensatòria?

El legislador, a l’hora de regular la prestació compensatòria, ha tingut en compte que, tot sovint, no hi ha un repartiment equitatiu de les responsabilitats domèstiques i familiars entre els cònjuges, fins al punt que, un d’ells, normalment la dona, supedita la seva activitat laboral o professional a la de l’altre cònjuge, essent habitual la reducció de la jornada laboral, o fins i tot, l’abandonament del mercat laboral, per tal de dedicar-se a la cura de la família.

En aquests casos, i sempre que hi hagi desequilibri econòmic, es reconeix al cònjuge perjudicat el dret a una prestació compensatòria vinculada al nivell de vida que es gaudia durant la convivència.

Qui la pot sol·licitar?

La pot sol·licitar la part perjudicada econòmicament en el moment del cessament de la convivència matrimonial, tant l’home com la dona.

És important destacar que NO es pot sol·licitar aquesta prestació en els casos de dissolució de parella estable, si bé l’ordenament jurídic preveu altres mesures econòmiques.

Quan i com s’ha de demanar?

La prestació compensatòria s’ha de demanar necessàriament en el primer procediment que reguli la dissolució del matrimoni. Per tant, mai podrem sol·licitar-la posteriorment amb una modificació de mesures.

Si el divorci és de mutu acord, les parts poden pactar la quantitat i la forma de pagament d’aquesta prestació, que pot ser en un sol pagament o en quotes mensuals. En cas contrari, s’haurà de sol·licitar mitjançant la oportuna demanda judicial per tal que sigui acordada pel jutge.

Com es fixa la quantitat de la prestació compensatòria?

La prestació compensatòria és una mesura que es preveu de forma temporal, és a dir, limitada en el temps, per tal de salvaguardar econòmicament el cònjuge perjudicat amb el cessament de la convivència matrimonial. Per fixar-ne la quantitat es té en compte el nivell de vida del matrimoni, sempre prioritzant el dret d’aliments dels fills, en cas que hi hagi.

L’article 233-15 del llibre segon del Codi Civil Català regula de forma específica els aspectes a tenir en compte per fixar la prestació compensatòria:

  • La posició econòmica dels cònjuges, tenint en compte, si escau, la compensació econòmica per raó de treball o les previsibles atribucions derivades de la liquidació del règim econòmic matrimonial.
  • La realització de tasques familiars o altres decisions preses en interès de la família durant la convivència, si això ha reduït la capacitat d’un dels cònjuges per obtenir ingressos.
  • Les perspectives econòmiques previsibles dels cònjuges, tenint en compte la seva edat i estat de salut i la forma en què s’atribueix la guarda dels fills comuns.
  • La durada de la convivència.
  • Les noves despeses familiars del deutor, si escau.

ABAC LEGAL disposa d’advocats especialitzats en Dret de Família que l’assessoraran de forma professional i personal en el seu cas de crisis matrimonial o de parella buscant la millor solució i adaptant-la a les seves necessitats.

Compartir:

Més notícies

Herències: La llegítima a Catalunya

La llegítima és el dret que tenen determinades persones a obtenir un valor patrimonial en la successió d’un familiar. És important no confondre la llegítima