Search
Close this search box.

Mesures adoptades per a fer front a l’impacte econòmic i social del coronavirus (COVID-19)

1. Mesures adoptades en l’àmbit laboral:

Expedients de Regulació Temporal (ERTE)

El Reial Decret preveu l’aplicabilitat d’un Expedient de Regulació Temporal per Força Major, en general, a:

 • Activitats i empreses incloses dins del catàleg d’establiments obligats al tancament en virtut de la declaració de l’estat d’alarma.
 • Activitats i empreses que si bé no estan obligades al tancament sí que es veuen greument perjudicades per les restriccions generals causades pel coronavirus.
 • Activitats i empreses que per raons de contagi o salut pública es vegin obligades al tancament.

Aquest procediment requereix efectuar una sol·licitud a l’Autoritat Laboral la qual haurà de resoldre en el termini de cinc dies hàbils.

D’altra banda, en aquells supòsits en els que no sigui d’aplicació l’al·legació de la força major, les empreses tenen a la seva disposició l’Expedient de Regulació Temporal per causes ETOP (Econòmiques, Tècniques, Organitzatives i de Producció), en la seva regulació tradicional.

Quines diferencies hi ha si el motiu de l’ERTE és la força major o les causes ETOP?
 • Respecte dels treballadors, tan en l’ERTE per força major com per causes ETOP, rebran la prestació per desocupació des del moment en que els seus contractes de treball es trobin suspesos.
  • Si és per força major, s’entendrà des de la data del fet causant de la mateixa.
  • En canvi, si és per causes ETOP, serà des de la data en que l’empresa comuniqui la decisió a l’Autoritat Laboral.
 • En el cas que s’adopti per causes ETOP, l’empresari seguirà obligat a pagar la cotització a la Seguretat Social dels treballadors per la totalitat de les contingències. En canvi, en el cas que l’ERTE s’hagi adoptat per causa de força major, l’empresari estarà exonerat d’abonar la cotització a la Seguretat Social en un 75% o en un 100%.
 • D’altra banda, si el motiu de l’ERTE ha estat la força major, el treballador haurà de retornar al lloc de treball el dia següent a que s’acordi la finalització de l’estat d’alarma. En canvi, si el motiu de l’ERTE ha estat una causa ETOP, el retornament al lloc de treball serà posterior.
Tele-treball

El Reial Decret preveu que de forma prioritària, les empreses facilitin el Tele-treball a la seva plantilla, per tal de poder mantenir la feina. De manera que l’empresa ha de posar a disposició dels treballadors tots els mitjans tècnics possibles per a que aquesta mesura sigui adoptada preferentment.

Reducció de la jornada laboral

Els treballadors poden reduir la seva jornada laboral per tal de cuidar a familiars.

La reducció de jornada que es dugui a terme per aquesta causa serà determinada, en la seva extensió, pel propi treballador. I la mateixa podrà suposar, inclús, el 100% de la jornada.

Ara bé, aquesta reducció també suposarà una reducció proporcional del salari del treballador.

Permís retribuït obligatori

El Reial Decret estableix un permís retribuït obligatori per al treballador des del dia 30 de març fins el dia 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos, amb les següents condicions:

 • Les hores no treballades durant el permís s’hauran de recuperar en el període entre la reincorporació i el dia 31 de desembre de 2020, previ acord entre l’empresa i els treballadors sobre la forma i condicions de recuperació. En cas que no arribin a un acord, serà l’empresa qui decidirà la forma de recuperació, respectant sempre les limitacions legals en matèria de jornada laboral i descans.
 • Les empreses podran establir, si és necessari per a mantenir una activitat indispensable, un número mínim de plantilla que haurà de treballar.

Amb caràcter general el permís retribuït és obligatori, amb les següents excepcions:

 • Empreses que van ser obligades al tancament retribuït en virtut de la declaració de l’estat d’alarma.
 • Empreses considerades “essencials” segons el nou Decret.
 • Empreses que hagin sol·licitat, estiguin aplicant o se’ls autoritzi un Expedient de Regulació Temporal.
 • Treballadors en situació d’incapacitat temporal o que tinguin el contracte suspès per qualsevol altra causa.
 • Treballadors que puguin prestar els serveis mitjançant el Tele-treball.
Noves mesures respecte les empreses
 • La data d’efectes de la situació legal d’atur dels treballadors serà:
  • La data del fet causant que la motiva, en els casos de força major.
  • La data, simultània o posterior, de comunicació de la decisió empresarial, en cas que es basi en una causa diferent a la força major.
 • La duració de les suspensions i reduccions basades en força major, acabaran de forma automàtica en el moment en que es decreti l’aixecament de l’estat d’alarma.
 • Es decreta per llei la interrupció de la duració dels contractes temporals de treballadors afectats per un ERTE, durant el temps de la suspensió contractual, de manera que no es podran finalitzar els contractes durant aquest període.
 • S’estableix que tant la força major com les causes objectives econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció basades en el coronavirus NO seran causes justificatives dels acomiadaments.

En aquest sentit, entenem que la norma es refereix a que aquestes causes no podran justificar un acomiadament objectiu i, la conseqüència d’això seria la declaració de la improcedència de l’acomiadament. Bàsicament perquè la norma no estableix expressament que els acomiadaments s’hagin de considerar nuls.

2. Mesures adoptades en l’àmbit tributari:

Impostos ajornables

El Real Decret 7/2020, davant la situació excepcional provocada pel COVID-19 i amb la finalitat de facilitar el pagament de deutes a petites empreses i PYMES, ha establert una sèrie de mesures en àmbit tributari consistents, principalment, en l’aplaçament d’impostos.

Quins impostos poden aplaçar-se?

Es preveu l’ aplaçament de totes les declaracions relacionades amb retencions i ingressos a compte que s’hagin de presentar entre el 13 de Març i el 30 de Maig del 2020. Així doncs, es podran aplaçar:

 • Les autoliquidacions habituals com el IVA (model 303)
 • I aquelles retencions (models 111, 115 i 123) considerades, fins al moment, improrrogables.
 • Tanmateix es podran aplaçar els pagaments a compte del Impost de Societats (Model 202 i 222).

L’import màxim a aplaçar, sense aportació de garanties, es manté en 30.000 euros.

Qui ho pot sol·licitar i com?

otes les empreses, persones jurídiques i físiques empresàries, amb un volum d’operacions durant aquest exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 euros, exclosos d’aquesta xifra els béns d’inversió. Per a sol·licitar l’aplaçament simplement s’ha d’indicar en la presentació telemàtica l’opció d’acollir-se al RDL 7/2020.

Quin és el termini de l’aplaçament?

Es pot aplaçar per un termini únic de 6 mesos. No obstant això, és important tenir en compte que els 3 primers mesos de l’aplaçament no meriten interessos.

Tancament d’oficines d’atenció presencial.

Les oficines d’Agència Tributaria estaran temporalment tancades per a l’atenció presencial, podent fer consultes telemàtiques en cas necessari.

Certificats electrònics caducats o de pròxima caducitat.

Durant l’Estat d’Alarma actual i, de forma excepcional, l’Agència Tributaria permetrà l’ús de certificats caducats a la Seu Electrònica.

Suspensió de terminis administratius, atesa la situació d’Estat d’Alarma, però sense suspensió dels terminis per presentar declaracions o autoliquidacions tributàries (excepte les referides en el primer punt).

Es suspenen i s’interrompen els terminis per a les tramitacions dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput de terminis es reiniciarà en el moment que el Real Decret de mesures urgents adoptat perdi la seva vigència. Els terminis de prescripció i caducitat de les accions i drets quedaran suspesos durant l’Estat d’Alarma.

No obstant, la suspensió i interrupció de terminis administratius que estableix el Real Decret NO serà d’aplicació en els terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis de presentació de declaracions i autoliquidacions tributaries, sens perjudici de la sol·licitud d’aplaçaments quan la regulació així ho permeti.

3. Mesures adoptades en l’àmbit civil i mercantil:

Mesures per a la protecció de l’habitatge habitual.

Per alleugerir les conseqüències de l’actual crisis arrel del COVID-19, els Reals Decrets adoptats preveuen una sèrie de mesures per a protegir aquells col·lectius d’especial vulnerabilitat i amb dificultat per l’ accés a l’habitatge, i sobre tot, a aquells que fan un elevat esforç pel pagament de les rendes corresponents. Aquestes mesures es concreten en:

 • La suspensió dels procediments judicials de desnonaments i la suspensió dels llançaments d’habitatges de col·lectius vulnerables i sense alternatives habitacionals.
  Així mateix, es preveu que un cop s’aixequi la suspensió de tots els terminis processals per la finalització de l’Estat d’Alarma s’iniciarà una suspensió extraordinària de l’acte del llançament per un període de màxim 6 mesos.
 • La pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge en els col·lectius d’especial vulnerabilitat.
  La pròrroga extraordinària del termini de finalització del contracte d’arrendament d’habitatge habitual serà per un període màxim de 6 mesos. No obstant, es preveu que les parts acordin altres condicions diferents.
 • La reducción renta de alquiler en casos de contratos con “grandes tenedores o empresas y entidades públicas de vivienda”.
  Se prevé la aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendataria, es decir, que las personas arrendatarias de un contrato de vivienda habitual que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica pueden solicitar a la persona arrendadora, siempre que esta sea empresa o entidad pública de viviendas, las siguientes medidas:
  • Una reducció del 50% de la renda de lloguer durant el temps que duri l’Estat d’Alarma, així com de les següents mensualitats si el termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, amb un màxim de 4 mesos.
  • Una moratòria en el pagament del lloguer que s’aplicarà de manera automàtica i que afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents, prorrogables d’una en una, si el termini fos insuficient en relació a la vulnerabilitat econòmica provocada pel COVID-19, sense que es puguin superar els 4 mesos.
 • En el mateix sentit, també s’incorpora un nou programa d’Ajudes al lloguer social al Real Decret 106/2018 de 9 de Març, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual.
  Les mesures previstes en aquest programa s’aplicaran a totes aquelles persones en situació de lloguer de l’habitatge habitual que, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social del COVID-19 tinguin problemes transitoris per fer front al pagament del lloguer i es trobin en el supòsit de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda.

La principal mesura d’aquest programa consistirà en una ajuda econòmica de fins a 900 euros al mes i de fins al 100% de la renda de lloguer, o en el seu cas, el 100% del principal i interessos del préstec hipotecari que gravi l’habitatge habitual.

Com puc saber si se m’apliquen aquestes mesures?

Aquestes mesures s’apliquen a aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Aquest concepte el descriu el mateix Real Decret 7/2020 en el seu article cinquè, que estableix que són persones amb vulnerabilitat econòmica les que compleixin els següents requisits:

 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministres bàsics, resultin superiors o igual al 35% dels ingressos nets que percebin el conjunt de membres de la unitat familiar.
 • Que la persona obligada a pagar el lloguer estigui en situació d’atur, ERTE o hagi reduït la seva jornada per motiu de cuidar a un familiar. En el cas que la persona obligada sigui empresària, haurà d’acreditar una pèrdua substancial d’ingressos.

En tot cas, el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, NO podrà superar els següents paràmetres:

 • Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples Mensuals (IPREM).
 • Aquest límit general s’incrementarà en 0,1 l’IMPREM per cada fill a càrrec de la unitat familiar. S’incrementarà en 0,15 l’IMPREM en cas d’unitats familiars monoparentals.
 • Així mateix, el límit s’incrementarà en 0,1 de l’IMPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
 • En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fills a càrrec.
De l’incompliment contractual i l’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus.

La crisis sanitària a nivell mundial provocada pel COVID-19 ha anat aparellada d’una crisis econòmica, que en molts professionals i particulars ha provocat situacions d’ insolvència sobrevinguda derivada directament de l’Estat d’Alarma decretat que els ha impossibilitat complir amb molts dels seus contractes.

Davant d’aquesta situació imprevisible i sobrevinguda és important saber que es pot utilitzar la clàusula configurada a nivell jurisprudencial anomenada Rebus Sic Stantibus i que entra en contradicció amb el del principi pacta sunt servanda, és a dir, que allò pactat obliga.

La clàusula Rebus Sic Stantibus permet, de forma totalment excepcional, la revisió de les obligacions i contractes, sempre i quan, per circumstàncies sobrevingudes, s’hagi trencat l’equilibri econòmic entre les parts del contracte, essent que a la part perjudicada per aquest desequilibri li resulti pràcticament impossible el compliment del mateix.

Així doncs, aquesta clàusula jurisprudencial, amb la situació de crisis actual derivada pel COVID-19 permet obtenir rebaixes i reduccions de les rentes, o dels costos de la relació contractual, sempre i quan es puguin acreditar “pèrdues reiterades, inviabilitat econòmica del negoci i desaparició de qualsevol marge de benefici”.

Suspensió del termini de desistiment pels consumidors.

Una altra de les mesures previstes amb ànim de salvaguardar els interessos dels consumidors durant aquesta situació de crisis sanitària ha sigut la suspensió del termini de 14 dies naturals per a l’ exercici del dret de desistiment de productes o serveis contractats. Aquest termini quedarà suspès durant tot l’Estat d’Alarma i les seves oportunes pròrrogues, i es reiniciarà l’endemà de l’aixecament de l’actual Estat d’Alarma.

4. Mesures adoptades per ajudar a les PYMES i als Autònoms:

Línies de crèdit i avals per a PYMES i Autònoms

S’ha aprovat una Línia per compte de l’Estat per a la cobertura del finançament atorgada per entitats financeres a empreses i autònoms.

Per això, s’estableix que el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagament, a empreses i autònoms, per atendre a les seves necessitats.

Autònoms: prestació extraordinària per cessament de l’activitat

En l’article 17 del Reial Decret s’estableix la possibilitat d’obtenir una prestació extraordinària per cessament de l’activitat per aquells treballadors per compte pròpia, les activitats dels quals queden suspeses o quan la seva facturació en el mes anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora.

La prestació extraordinària per cessament de l’activitat tindrà una duració d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma (sempre que aquest tingui una durada superior al mes).

El temps en que es percebi aquesta prestació s’entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als que el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

5. Mesures adoptades en l’àmbit de Dret de Família.

Dels règims de visites i canvis de guarda dels progenitors amb els seus fills amb l’actual Estat d’Alarma.

La situació d’Estat d’Alarma actual així com les limitacions de circulació decretades han creat a molts progenitors el dubte sobre si s’ha de complir o no el règim de guarda o de visites establerts de forma judicial, doncs cap dels Real Decrets Legislatius adoptats ho ha previst fins el moment.

El cert és que el compliment de les resolucions judicials el podem incloure, amb les limitacions que a continuació exposarem, dins de les excepcions a les prohibicions de mobilitat decretades pel RDL463/2020 de 14 de Març modificat pel RDL 465/2020 de 17 de Març, concretament com a “cualquier otra actividad de anàloga naturaleza”..

Ara bé, s’ha de complir la resolució judicial de forma estricta?

Estem davant d’una situació excepcional derivada de la situació d’Estat d’Alarma i, en aquest sentit, els progenitors han de fer un esforç per adaptar-se i prendre noves mesures que poden passar per modificar els règims de visites o de guarda fixats judicialment, sempre respectant l’interès superior del menor, i aplicant la resta d’obligacions imposades als ciutadans en arres al bé comú i el benestar de tota la població..

Així mateix, hem de destacar que no tots els Jutjats s’han manifestat al respecte i alguns ho han fet de forma dispar. Si bé, el partit judicial de Granollers i de Barcelona coincideixen en el següent:

 • Els Reals Decrets adoptats fins al moment NO legitimen l’incompliment de res resolucions judicials, és a dir, l’incompliment del règim de guarda o de visites.
 • No obstant la NO suspensió dels règims de visites aconsellen acordar i consensuar entre els progenitors nous règims de guarda i estances més flexibles.
 • Així mateix, els progenitors han d’adoptar aquests acords respectant i NO exposant els col·lectius de risc (com ara persones majors) que puguin conviure amb els menors.

Així mateix, destaquem que, molts Jutjats han previst les següents mesures davant dels possibles incompliments:

 • Com a regla general i durant la situació excepcional, els incompliments dels règims de visites i d’estances derivats del confinaments domiciliari, NO seran objecte d’execució.
 • Així mateix, els incidents que es puguin produir pels incompliments del règim d’estances NO seran objecte de cap procediment de mesures cautelars.

En aquest sentit s’aconsella, per exemple, eliminar els dies de visites inter-setmanals o aplicar els règims de visites extraordinaris previstos per períodes de vacances escolars, de manera que s’evitin el màxim de desplaçaments.

Por otro lado, se recomienda llevar la Sentencia judicial correspondiente durante los intercambios de los menores para acreditar, ante las autoridades correspondientes, la necesidad del D’altra banda, es recomana portar la Sentència judicial corresponent durant els intercanvis dels menors per tal d’acreditar, davant les autoritats corresponents, la necessitat del desplaçament..

6. Mesures adoptades per a la protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere:

Les dones víctimes de violència de gènere són un col·lectiu especialment vulnerable en situacions d’aïllament domiciliar al veure’s forçades a conviure amb el seu agressor. Per això el Govern ha aprovat el Real Decret-llei 12/2020 amb un recull de mesures destinades a la protecció de les mateixes.

Aquestes mesures es poden concretar en:

 • Les Administracions Públiques prestaran serveis d’informació i assessorament jurídic 24 hores, telefònica i en línia a les víctimes.
 • Les Administracions Públiques garantiran la prestació dels serveis d’assistència social integral, el que inclou: orientació jurídica, psicològica i social a les víctimes.
 • Les Administracions Públiques garantiran el normal funcionament dels centres d’emergència, acollida, pisos tutelats i allotjaments segurs per a les víctimes.
 • Les Administracions Públiques adoptaran les mesures necessàries per a garantir el normal funcionament i prestació del servei integral, inclòs el servei de posada a disposició, instal·lació i manteniment d’equips de dispositius telemàtics, del sistema de seguiment per mitjans telemàtics del compliment de les mesures cautelars i penes de prohibició d’aproximació en matèria de violència de gènere.

A ABAC LEGAL comptem amb professionals que els atendran i assessoraran respecte de qualsevol aspecte relacionat amb el dret i la situació d’alarma actual.

Compartir:

Més notícies

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial per divorci, nul·litat matrimonial o

Herències: La llegítima a Catalunya

La llegítima és el dret que tenen determinades persones a obtenir un valor patrimonial en la successió d’un familiar. És important no confondre la llegítima