Search
Close this search box.

¿Què passa quan una persona mor sense testament?

La successió intestada o legal és aquella que es difereix per llei, és a dir, no depèn de l’expressa voluntat del causant.

Aquest tipus de successió només té lloc quan el causant mor sense fer testament; quan les persones anomenades en el testament no arriben a ser hereves; o quan el testament fet és nul.

Ordre successori

Quan una persona mor sense haver atorgat testament, la llei estableix l’ordre successori:

  • En primer lloc ho seran els fills del causant i, en defecte dels mateixos, els nets del causant.
  • En cas que els anteriors no existissin o renunciessin a l’herència, aleshores seria hereu el cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent.
  • A falta dels anteriors, els pares del causant. I, a falta d’aquests, els altres ascendents més propers al causant.
  • I finalment són cridats els parents col·laterals fins el quart grau.
  • Si no hi hagués cap parent que volgués o pogués acceptar l’herència, succeirà la Generalitat de Catalunya.

Procediment

Quan una de les persones anteriors està interessada en que se la nomeni hereu per entendre que per llei li correspon, el que ha de fer és acudir davant un notari per a fer la declaració d’hereus. En l’escriptura de declaració d’hereus hi han de constar totes les persones que legalment són hereves.

Per això, el notari ha de procurar donar audiència a qualsevol interessat de l’escriptura de declaració d’hereus i verificar que les dades que s’hi assenyalen són verídiques. És a dir, ha de verificar que no hi ha testament o que aquest no és vàlid; i que la persona que vol acceptar l’herència és la que correspon per l’ordre successori.

Termini

No existeix termini legal per iniciar la declaració d’hereus ni per fer la partició de l’herència. Ara bé, el que sí que hi ha és l’obligació fiscal per a liquidar l’impost de successions dins del termini de 6 mesos des de la defunció del causant.

Per això i per evitar perjudicis fiscals, els assessorarem respecte la declaració d’hereus i els hi tramitarem la declaració voluntària dels impostos a fi que facin la partició de l’herència en el moment que considerin oportú.

Si té qualsevol dubte o necessita l’assistència d’un advocat per a tràmits relacionats amb successions i herències, no dubti en contactar amb les professionals de ABAC LEGAL.

Compartir:

Més notícies

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial per divorci, nul·litat matrimonial o

Herències: La llegítima a Catalunya

La llegítima és el dret que tenen determinades persones a obtenir un valor patrimonial en la successió d’un familiar. És important no confondre la llegítima