Search
Close this search box.

Guia d’actuacions per a la tramitació d’un ERE temporal (ERTE) per força major

Un ERTE és un expedient de regulació d’ocupació temporal, que permet a les empreses, prèvia autorització, poder suspendre temporalment el contracte de treball dels seus treballadors. Davant l’emergència sanitària actual, es va publicar la Resolució del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya del 13 de març (DOG del mateix dia), en la qual es van adoptar diverses mesures preventives que obliguen al tancament de moltes empreses.
En el mateix sentit, el dia 14 de Març, el BOE va publicar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, establint-se, entre altres mesures, la suspensió de l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, i la durada d’aquesta mesura és de 15 dies, que és la durada legalment prevista per a l’estat d’alarma, sense perjudici de la possibilitat de la seva pròrroga.

EXPEDIENTS PER FORÇA MAJOR

Les empreses, establiments i activitats en general que estiguin afectats pels tancaments o suspensions acordats en les normes abans indicades, podran sol·licitar del Departament de Treball la constatació de força major com a causa de la suspensió dels contractes de treballadors adscrits a les activitats suspeses. Es tracta d’un procediment administratiu que, en principi, és poc complex i ràpid, la resolució del qual comporta que els treballadors afectats puguin accedir a les prestacions de desocupació mentre duri la suspensió de les activitats.

I.- NORMATIVA APLICABLE

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’ESTATUT DELS TREBALLADORS (BOE núm. 255 publicat el 24/10/2015)
REIAL DECRET 1483/2012, de 29 octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. (BOE núm. 261 publicat el 30/10/2012).

II.- DAVANT QUI S’HA DE TRAMITAR EL ERTE TEMPORAL PER FORÇA MAJOR

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que s’aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a l’efecte de data de presentació.

III.- PROCEDIMENT

S’ha de presentar una sol·licitud en model normalitzat que es pot trobar en la pàgina web de la Generalitat
Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar una comunicació als representants legals dels treballadors i si no hi ha representant a tots els treballadors i adjuntar aquesta comunicació juntament amb la sol·licitud. Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la prova de situació de força major, així com una petita Memòria explicativa.
L’Autoritat Laboral competent ha de sol·licitar amb caràcter preceptiu, informe a la Inspecció de Treball i Seguretat Social i realitzarà o sol·licitarà totes les altres actuacions o informes que consideri indispensables.
La resolució d’autoritat laboral s’ha de dictar, prèvies les actuacions i informes indispensables, en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, constatar l’existència de la força major al·legada per l’empresa
En el cas que, instruït el procediment, no s’hagi constatat per l’autoritat laboral l’existència de la força major al·legada, es podrà inicial l’oportú procediment de suspensió de contractes per causa productiva.

EXPEDIENTS PER CAUSES PRODUCTIVES

Les empreses que es vegin afectades per l’actual situació, i tramitat l’expedient de suspensió per força major i no hagi quedat constatat, o les activitats de la qual no estiguin suspeses per les normes abans indicades, podran tramitar i aplicar mesures definitives (acomiadament col·lectiu) o temporals (suspensions de contractes o reducció de jornada) per a adequar les plantilles a les actuals necessitats de producció. Per a això, entre altres requisits, caldrà l’inici d’un període de consultes i negociacions amb els representants dels treballadors, qüestió que pot resultar complicada en l’actual situació. I això sense perjudici d’està previst que en breu es dictin noves normes per a la tramitació d’aquests expedients, els quals també comporten que els treballadors afectats puguin accedir a les prestacions de desocupació

Des de ABAC LEGAL Advocats assessorem i tramitem el ERTO a totes aquelles empreses que es vegin afectades per la situació actual, així com assessorem els treballadors afectats per aquesta mesura.

Compartir:

Més notícies

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial per divorci, nul·litat matrimonial o