Search
Close this search box.

Què és la llei de la segona oportunitat ?

La Llei de la Segona Oportunitat regula el procediment que permet a particulars i autònoms superar la seva situació d’insolvència mitjançant plans de pagament a llarg termini amb importants reduccions del deute. Aquest mecanisme permet al sol·licitant arribar a alliberar-se d’aquell deute que no pugui assumir a través del conegut Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI).

Qui pot sol·licitar la Llei de la Segona Oportunitat?

La llei de la Segona Oportunitat la poden sol·licitar tant ciutadans particulars com treballadors autònoms que no puguin satisfer el seu deute, sempre que aquest no superi els 5 milions d’euros. La llei exclou expressament d’aquest procediment a les entitats asseguradores en el seu art. 231.5 de la Llei Concursal (LC)

Quins són els passos a seguir?

  1. GESTIONS PRÈVIES

En primer lloc, s’haurà d’assessorar amb un advocat per tal de valorar les conseqüències del procediment i comprovar si compleix els requisits per tal d’acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat.

En cas afirmatiu, haurà de reunir tota la documentació requerida per tal d’iniciar el procediment.

  1. ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENT

L’acord extra judicial de pagament és un procediment previ a la via judicial que es fa davant de notari i que consisteix en fer una re-negociació del deute. El deutor ha de proposar un pla de pagament als seus creditors que pot contenir reduccions del deute i aplaçaments del mateix fins a 10 anys vista. És important destacar que en aquesta fase està exclòs el deute públic, com ara deutes amb Hisenda.

En el cas que s’arribi a un acord en aquesta fase extrajudicial s’elevarà a escriptura pública i es publicarà al registre públic concursal, sent vinculant per les parts.

No obstant això, a la pràctica, al deutor no sempre li interessa arribar al acord, però si haver-ho intentat, doncs té importants conseqüències posteriors, com ara la important reducció dels crèdits privilegiats (com ara hipoteques) i la possibilitat de sol·licitar l’exoneració del deute (BEPI).

  1. CONCURS CONSECUTIU.

La sol·licitud de Concurs Consecutiu s’ha de realitzar junt amb el pla de pagament/liquidació que es proposi. En aquesta fase s’haurà de liquidar tot l’actiu del deutor (béns i ingressos) per pagar el màxim de deutes, tenint en comptes les reduccions que es poden aplicar en aquest procediment . És molt important que el deutor sigui conscient que en aquesta fase es podran suspendre les seves facultats per disposar dels seus béns i se li podrà intervenir el compte corrent.

En aquest punt, i en els casos que no hi hagi suficient patrimoni per suportar els deutes amb les reduccions proposades, és indispensable que l’advocat, dins del termini d’al·legacions al pla de pagament, manifesti la concurrència dels requisits per sol·licitar el BEPI i es demani una qualificació del concurs, per tal d’acreditar que aquest ha sigut de bona fe.

  1. BENEFICI EXONERACIÓ DEL PASSIU INSATISFET (BEPI).

Finalment, si el deutor no té suficients actius (ingressos i patrimoni) per fer front al pla de pagament pot sol·licitar el BEPI, que consisteix en que se li perdoni aquest deute, sempre i quan sigui un deutor de “bona fe”.

El deutor de bona fe es regula al art. 178 bis LCi requereix :

  1. Que el concurs sigui declarat NO culpable a la fase de qualificació.
  2. Que el deutor no tingui condemnes penals (del art. 260 CP o d’altres relacionades amb el concurs).
  3. Que hagi intentat l’acord extrajudicial de pagament.

Sí es compleixen els requisits i el deutor compleix amb el pla de pagament en la mesura que pugui podrà beneficiar-se del BEPI i lliurar-se dels deutes que no ha pogut pagar.

Des de ABAC LEGAL l’assessorem sobre el procediment de la Llei de la Segona Oportunitat i busquem la millor solució per tal de superar la seva situació d’insolvència.


Compartir:

Més notícies

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial per divorci, nul·litat matrimonial o